LOGOWANIEREJESTRACJA
ULUBIONE (0)KOSZYK (0)
Żarówki LEDOświetlenie wewnętrzneOświetlenie zewnętrzneCzujniki ruchuTaśmy i węże LEDZnajdź swoją paczkęDla profesjonalistów
Znajdź swoją paczkęDla profesjonalistówZadzwoń do nas: 22 42 96 774

Regulamin (obowiązujący od 01.01.2023 roku)


§ 1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem abilite.pl prowadzony jest przez Mogado sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 26, NIP: 123-122-96-54, Regon: 142630099, e-mail: info@abilite.pl, telefon: 22 4296774, spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372208 z kapitałem zakładowym: 300.000,00 PLN.

2. Stroną dokonującą zakupu w sklepie jest każdy podmiot posiadający osobowość prawną lub zdolność prawną. Stroną dokonującą zakupu jest przykładowo:

 • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu nie związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę (dokonująca zakupów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Przedsiębiorca,
 • Spółka prawa handlowego.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma Mogado zwana dalej Sprzedawcą.

3. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca rękojmia jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za niezgodność towaru z umową, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Wyłączenie rękojmi nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których zakup nie miał charakteru zawodowego.

§ 2. Zamówienie, płatność, dokument sprzedaży

1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w chwili składania zamówienia na stronie WWW, w cenach obowiązujących w chwili sprzedaży i podawanych w PLN wraz z podatkiem VAT. Prezentowane ceny nie są ustalone na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2. Zamówienia:

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie uznawane jest za złożone od chwili, gdy na adres poczty elektronicznej zamawiającego towar, wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. O każdej zmianie statusu zamówienia Kupujący informowany jest poprzez wysyłanie automatycznych wiadomości elektronicznych na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej (na powyższe wiadomości nie należy odpowiadać, w celu skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta prosimy pisać na adres info@abilite.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 22 4296774);
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku wpłaty od Kupującego, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 5. Informacje nt. sposobu i terminu spełnienia świadczeń można znaleźć pod tym linkiem.
 6. W celu przekazywania oświadczeń, zapewnień i akceptacji dotyczących składanych przez Kupującego zamówień prosimy o kontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym info@abilite.pl


3. Sposoby płatności w sklepie abilite.pl

 • Przedpłata na konto : zamówienie zostanie przekazane do realizacji, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);
 • Gotówka przy odbiorze : zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (dotyczy zamówień do kwoty 6 000 zł brutto);
 • Karta płatnicza: podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
 • Płatność on-line: zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z serwisu płatności elektronicznych


4. W momencie zamówienia Kupujący ma prawo wyboru dokumentu sprzedaży:
Faktura VAT fiskalna – dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej,
Faktura VAT – tylko i wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, spółek, organizacji i innych podmiotów gospodarczych.
Wybrany typ dokumentu sprzedaży zostanie wysłany w formie e-faktury na podany w zamówieniu adres mailowy. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528), jeśli nie akceptują Państwo takiej formy dostarczania dokumentu prosimy o złożenie sprzeciwu w formie pisemnej w momencie składania zamówienia.

5. Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Firma Mogado niniejszym oświadcza, że dostarczone towary są wolne od wad.

§ 3. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki. Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Pozostałe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znaleźć można tutaj.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym punkcie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.


2. Kupujący zarejestrowany jako użytkownik strony www.abilite.pl może w każdym czasie i bez wskazania przyczyn usunąć swoje konto, poprzez wydanie dyspozycji natychmiastowego zamknięcia go w opcjach dostępnych w panelu zalogowanego Klienta.

§ 4. Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupującego są przetwarzane przez Mogado sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 26, NIP: 123-122-96-54, Regon: 142630099 spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372208 z kapitałem zakładowym: 300.000,00 PLN, zgodnie z (Polityką Prywatności).

2. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48A, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON: 365338986 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupujących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

3. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w tym paragrafie, od dnia 1.01.2021 roku stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

Zobacz: "Regulamin" obowiązujący do 31 grudnia 2022 roku.

Zobacz: "Regulamin" obowiązujący do 31 grudnia 2020 roku.

Obrazek ciasteczka

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookies